TOP

准提神咒全文译文白话文

浅释 / 时间:2021-10-24

《准提神咒》出自《准提陀罗尼经》,准提神咒是释迦牟尼佛说的。


《准提神咒》翻译白话文

持诵准提神咒的殊胜功德:

(一)佛在祗园会上,因哀怜众生易堕三途而说。至心持诵,能使短命众生,福寿无量,令现世得无量福,凡有所求无不称遂,如“如意珠”,一切随心,功效很大。

(二)诵此陀罗尼,满九十万遍,无量劫所造十恶,四重、五无间罪,悉皆消灭,所生之处,常遇诸佛菩萨。丰饶财宝。常得出家。

(三)若有在家善男女等诵持之者,其家无有灾横、病苦之所恼苦,诸有所作,无不谐偶,所说言语,人皆信受。

(四)此陀罗尼,有大势力,至心诵持,必当自证,能令枯树生华,何况世间果报?若常诵持,水、火、刀兵、怨家、毒药皆不能害。

(五)若人六亲不和、不相爱念、依法诵咒、所向和合,闻名见身,皆生欢喜,举凡所求无不遂心。况能结斋具戒,一心清净,依法诵持,不转此身,即证菩提,有大功力。

(六)若依法诵持,一心精勤,功力说不可尽,随意所求.速得成就,受胜妙乐。

(七)神咒是诸佛密印,佛佛相传,不通他解。

(八)此法过去一切诸佛已说,未来一切诸佛当说,一切诸佛今说,我(释迦牟尼佛)今亦如是说。为利益一切众生故,令得无上菩提故。

(九)若有薄福众生,无少善根者,无有根器之者,无有菩提分法者,若得闻此陀罗尼法,速疾证得阿耨多罗三藐三菩提。

(十)若有人能常自忆念,诵持此咒,无量善根,皆得成就。

(十一)此准提咒,一切诸佛菩萨等同说,独部别行,总摄二十五部真言坛法。龙树菩萨以偈赞曰:“准提功德聚,寂静心常诵,一切诸大难,无能侵是人,天上及人间,受福如佛等,遇此如意珠,定获无等等。”

(十二)《大教王经》云:“七俱胝如来,三身赞说准提菩萨真言,能度一切贤圣,若人持诵,一切所求悉得成就,不久证得大菩提果,是知准提真言,密藏之中最为第一,是真言之母,神咒之王。”


准提神咒的梵文原咒:

Namah saptānām samyak-sambuddha ko?īnām. Tadyathā, om, cale cule Cunde svāhā.


《准提神咒》全文

稽首皈依苏悉帝  头面顶礼七俱胝

我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

南无飒哆喃。 nā mó sà duō nán

三藐三菩陀。 sān miǎo sān pú tuó

俱胝喃。 jù zhī nán

怛侄他。 dá zhí tuō

唵。折戾主戾。ǎn, zhé lì zhǔ lì

准提。娑婆诃。zhǔn tí suō pó hē


《准提神咒》注释部分

(1)南无飒哆喃:

注释:‘南无’意为‘归命’,‘飒哆喃’,飒颇搭囊,颇为半音,意为数字‘七’。

(2)三藐三菩陀:

注释:藐,米阿克,‘米阿’连读,克为半音。菩应为部,‘三藐三菩驮’意为‘正等正觉’、‘无上觉者’。

(3)俱胝南:

注释:‘俱胝南’,勾地囊,意为‘千万’。‘南无飒哆喃三藐三菩驮俱胝南’句意为‘皈命七千万正等正觉佛’。

(4)怛侄他:

注释:怛侄他,怛地阿他,地阿连读,此句意译为‘即说咒曰’。

(5)唵:

注释:唵,正音为“欧母”,母鼻音。此字皈敬意。引生意:三身如来,五智佛母,引生一切功德法门。

(6) 折隶:

注释:隶应为类,以般若降伏其心。“折”即降伏六凡颠倒妄想;“隶”即依法用勇猛至诚奉行众善。

(7)主隶:

注释:隶应为类,止住寂静,性善坚固,诸恶不作。

(8)准提:

注释:‘准提’意为‘清净’。以宏誓住理,以大智断惑,具诸因、行施为。勇于妙有,脱于真空,成就寂灭。“准”折群魔恶道,拔一切苦;“提”持诸佛性善,予一切乐。

(9)娑婆诃:

注释:娑婆诃,今音司哇哈,此句意译为‘成就圆满’。

〓前四篇
准提咒简介准提咒全文原文准提神咒怎么念最有灵验 准提咒语注音